การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

                     1. กลุ่มที่เลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบมียี่ห้อ หรือเรียกว่าเครื่องแบรนด์เนม (Brand Name) ทั้งแบรนด์เนมของไทยและของต่างประเทศ เช่น Laser , Powell , IBM , Acer  Atec เป็นต้น

                     2. กลุ่มที่เลือกซื้อเครื่องสั่งประกอบตามร้านคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า เช่น พันธุ์ทิพย์พลาซ่า หรือจากร้านาจำหน่ายคอมพิวเตอร์ทั่วไป เป็นต้น

                     3. กลุ่มที่เลือกซื้ออุปกรณ์มาเป็นชิ้นๆ แล้วมาประกอบเองที่บ้าน

                     การเลือกซื้อในแต่ละกลุ่ม มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

ชนิดของการเลือกซื้อ

ข้อดี

ข้อเสีย

เครื่องมียี่ห้อ

  1. มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน
  2. การบริการดี
  3. มีการรับประกันดี
  4. ในบางที่จะมีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำหรับผู้ซื้อเครื่องด้วย
  1. เครื่องมีราคาสูง
  2. ไม่สามารถเลือกคุณลักษณะและยี่ห้อของอุปกรณ์ที่ต้องการได้
  3. เวลาสั่งซื้อเครื่อง อาจต้องรอเครื่องเป็นเวลานานหลายวัน

เครื่องสั่งประกอบ

  1. เลือกซื้ออุปกรณ์หรือปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
  2. มีคุณลักษณะและยี่ห้อตามต้องการ
  3. ราคาถูก ขึ้นอยู่กับทางร้าน
  4. การรับประกัน ขึ้นอยู่กับทางร้าน
  1. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ดีพอ อาจจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพ
  2. เวลาเครื่องเสีย หรือมีปัญหา ต้องยกเครื่องไปให้ช่างซ่อมที่ร้าน
  3. อาจได้สินค้าของปลอม

เครื่องประกอบเอง

  1. เลือกซื้ออุปกรณ์หรือปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
  2. มีคุณลักษณะและยี่ห้อตามต้องการ
  3. ไม่เสียค่าประกอบ
  4. ราคาถูก ขึ้นอยู่กับทางร้าน
  5. การรับประกัน ขึ้นอยู่กับทางร้าน
  6. การบริการ ขึ้นอยู่กับทางร้าน
  1. ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี เพราะต้องประกอบเครื่องและลงโปรแกรมเอง
  2. ถ้ามีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ดีพอ อาจจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพ
  3. เวลาเครื่องเสียหรือมีปัญหา ต้องยกไปให้ช่างซ่อมที่ร้าน
  4. อาจได้สินค้าปลอม

 

              การเลือกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้น ผู้ใช้ควรวางแผนและหาข้อมูลในการเลือกซื้อไว้ก่อนล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะประกอบเอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มียี่ห้อต่างๆ และควรพิจารณาถึงความต้องการที่จะนำไปใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานนั้น สามารถเออำนวยในการทำงานของผู้ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ผู้ใช้งานเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดขอบข่ายและคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมที่สุด

              สรุป
              การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยการรับเข้า การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอน จะมีการทำงานประสานกัน โดยอาศัยองค์ประกอบของระบบที่ประกอบไปด้วยหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก ซึ่งในแต่ละหน่วยก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ทำหน้าที่ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างสูงมากทั้งต่อบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ดังนั้น การเลือกคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการจึงมีความจำเป็น เพื่อจะได้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป