อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูล ส่งข้อมูล ทวนสัญญาณ  รวมทั้งขยายเครือข่าย ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

              1. เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทวนสัญญาณของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสื่อกลางในการนำสัญญาณจากสื่อกลางในการนำสัญญาณจากสื่อกลางหนึ่งไปยังสื่อกลางหนึ่งได้  หรือเป็นการทวนสัญญาณของข้อมูลที่ใช้สื่อชนิดเดียวกันก็ได้  สามารถนำมาใช้ในการขยายจำนวนหรือขนาดของเครือข่ายก็ได้

 

              2. ฮับ (Hub)

เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างสถานี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ต่อพวงต่างๆ โดยนำสายสัญญาณที่ต่อกับสถานีเชื่อมโยงมาเสียบต่อกับฮับ  ฮับจะทำการส่งข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์ในเครือข่าย  กล่าวคือ ทำให้อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมเข้ากับฮับสามารถสื่อสารกันได้    ดังนั้น  หากมีอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับฮับจำนวนมากความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็จะยิ่งลดลง

 

              3. เราท์เตอร์ (Router)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกัน  มีความสามารถจัดระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง  จะมีซอฟต์แวร์ช่วยในการควบคุมการทำงาน เช่น   Cisco, 3Com, Nortel   เป็นต้น

 

              4. สวิตช์ (Switch)

เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเชื่อมโยงคล้ายกับฮับ  บางครั้งจึงเรียกว่า Switching  Hub  แต่สวิตซ์จะส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต้นทางไปยังปลายทางโดยตรงทำให้อัตราการรับส่งข้อมูลไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับตัวสวิตซ์