ระบบสื่อสารข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ปลายทางหลายตัวเข้าด้วยกัน เราเรียกว่า เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล โดยทั่วไประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น  สามารถแบ่งออกตามขนาดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เครือข่ายนั้นตั้งอยู่และลักษณะการใช้งานออกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

      1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่หรือแลน (Local Area Network: LAN)
      2. เป็นเครือข่ายส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง  ใช้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้กัน เช่น ภายในสำนักงาน  ภายในอาคาร  ภายในองค์กร  เป็นต้น โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต่อเข้ากับอุปกรณ์เครือข่าย  เช่น  ฮับ  สวิตซ์  สายตีเกลียวคู่  คลื่นวิทยุ  เป็นต้น  และอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละตัวจะเชื่อมตัวกันโดยใช้สายตีเกลียวคู่  สายเส้นใยนำแสงหรือคลื่นวิทยุแบบใดแบบหนึ่งหรือผสมผสานกันก็ได้  แต่เครือข่ายแลนจะเชื่อมต่อถึงกันด้วยเราท์เตอร์อีกทีหนึ่ง

      3. เครือข่ายนครหลวงหรือแมน (Metropolition Area  Network : MAN)
      4. เป็นเครือข่ายข้อมูลที่ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มากกว่าเครือข่ายแลน เช่น การเชื่อมต่อระหว่างองค์กรต่างๆ ภายในอำเภอหรือจังหวัด เป็นต้น ซึ่งลักษณะการนำเครือข่ายแลนหลายๆ เครือข่ายที่อยู่ห่างกัน  มาต่อถึงกันผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ ดาวเทียม เป็นต้น จะทำให้ความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลระหว่างแต่ละเครือข่ายมีความเร็วไม่สูงมากนัก

      5. เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวน(Wide Area Network : WAN)
      6. เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารขององค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น สามารถครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มากกว่าเครือข่ายแบบแมน  โดยจะเชื่อมต่อผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น ไมโครเวฟ  ดาวเทียม เป็นต้น แต่มีข้อจำกัดในการรับส่งข้อมูล  ต้องเป็นข้อมูลที่มีปริมาณไม่มากนักในแต่ละระดับ  และยังมีปัญหาความล่าช้าด้วย

      7. เครือข่ายในองค์กรหรืออินทราเน็ต (Intranet)
      8. เป็นระบบเครือข่ายที่นำเทคโนโลยีแบบเปิดจากอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในองค์กร  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และการทำงานต่างๆ ร่วมกันของระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นการจำกัดขอบเขตการใช้งานให้อยู่ในองค์กรเท่านั้น  เช่น การใช้งานเครื่องบริการเว็บ (Web Server)  ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

      9. เครือข่ายภายนอกองค์กรหรือเอกซ์ทราเน็ต (Extranet)
      10. เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กรเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร  เช่น ระบบของคอมพิวเตอร์ของผู้ขายสินค้าสาขาหรือลูกค้า  โดยอนุญาตและควบคุมให้เฉพาะสมาชิกขององค์กรหรือผู้ได้รับสิทธิใช้งานเท่านั้น เช่น การใช้งานระบบฐานข้อมูลบนแม่ข่าย (Server) ในบริษัท  เป็นต้น  ทำให้ติดต่อสื่อสารกันฉับไว ทันเหตุการณ์ ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงานบางด้านขององค์กร

      11. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)
      12. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน กล่าวได้ว่า เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีอัตราการขยายตัวสูง  สามารถสื่อสารได้หลายเส้นทางตามความต้องการใช้ในการติดต่อ การพูดคุยสนทนา การแลกเปลี่ยนข้อมูล การทำธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์  การศึกษาทางไกล สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนของผู้ใช้เท่านั้น