แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบยืมหนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือลงบนบัตรอิเลคโทรนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด.
      Smart Card
      Fingerprint
      Barcode
      WiFi

2. ถ้าภูผาต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมได้สะดวกกว่าเมาส์ นักเรียนจะแนะนำให้ภูผาซื้ออุปกรณ์ใดแทนเมาส์
      จอยสติ๊ก
      แท่งชี้ควบคุม
      ลูกกลมควบคุม
      ไจโรสโคปิก เมาส์

3. ข้อใดเป็นขั้นตอนในการประมวลผลในการทำงานของเครื่อง รับจ่ายเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine : ATM)
      การเลือกทำรายการที่ต้องการ
      การอ่านรหัสบัตรและแสดงผลตามรายการที่เลือกไว้
      การบันทึกข้อมูลการทำรายการต่างๆ ไว้ที่บัญชีธนาคาร
      การแจ้งยอดเงินคงเหลือ และได้รับบัตรการทำรายการ

4. ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
      ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
      รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย
      เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
      ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์

5. การใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดต่อไปนี้ อยู่ในขั้นการจัดเก็บข้อมูล
      กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน
      สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
      ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4
      น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่นดีวีดี - อาร์

6. ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
      เครื่องคิดเลข
      นาฬิการะบบดิจิทัล
      เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
      เครื่องคำนวณในร้านสะดวกซื้อ

7. ข้อใดเป็นการเลือกใช้เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงาน
      สมชายใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์พิมพ์งาน 3 หน้า
      สมศรีใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พิมพ์เอกสารในสำนักงาน
      สมควรใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก พิมพ์หนังสือหลายเล่ม
      สมนึกใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก พิมพ์งานในสำนักพิมพ์

8. ทนงศักดิ์ต้องการซื้ออุปกรณ์มาทำการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเอง ผลกระทบในข้อใดที่อาจเกิดขึ้น
      อาจได้สินค้าปลอม เพราะมีความรู้ไม่ดีพอ
      คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรงความต้องการ
      เครื่อง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมื่อแยกส่วนมีราคาสูงกว่าท้องตลาด
      เลือกซื้อ และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ตามความต้องการและความจำเป็นในการใช้งาน

9. ไพสิฐต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาทำการใช้งานด้านกราฟิก ไพสิฐควรเลือกคุณสมบัติของซีพียูในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
      รุ่น Intel Celeron D
      รุ่น Intel Core 2 Duo
      Pentium 4, Pentium D
      AMD Sempron, Pentium D

10. ที่บ้านของนายสัจจามีคอมพิวเตอร์ ที่ใช้การ์ดจอแบบ On Board เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านนายสัจจาไม่เหมาะกับการใช้งานด้านใดมากที่สุด เพราะอาจจะมีปัญหาในการใช้งานได้
      การใช้งานกราฟิกทั่วไป
      การใช้งานกราฟิกขั้นสูง
      การทำงานพื้นฐานทั่วไป
      การเล่นเกมคอมพิวเตอร์

11. อิทธิพลต้องการประกอบอาชีพเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ ดังนั้นอิทธิพลจะต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้างจากตัวเลือกต่อไปนี้. ก. ฮาร์แวร์คอมพิวเตอร์ ข. ระบบปฎิบัติการ ค. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ง. HTML จ. ระบบฐานข้อมูล ฉ. ภาษาจาวา(Java)
      ข้อ ก และ ค
      ข้อ ข และ จ
      ข้อ ค และ ง
      ข้อ ค และ ฉ

12. น้อย ต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมปลายของตนเองโดยใส่รายละเอียดที่เป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันเกิด น้อยควรเลือกใช้โปรแกรมใดช่วยในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
      Microsoft Access
      Adobe Premiere
      Microsoft PowerPoint
      Windows Media Player

13. ขณะที่นายณัฐกรณ์กำลังใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเกิดเหตุการณ์มีหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ปรากฏออกมารบกวนอยู่เสมอ และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
      เวิร์ม
      ไวรัส
      สปายแวร์
      ม้าโทรจัน

14. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้ ใช้งานโปรแกรม Google Earth ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
      มานะใช้โปรแกรม Google Earth ค้นหาภาพถ่าย
      มานีใช้โปรแกรม Google Earth สำรวจถนนเพื่อการเดินทาง
      ปิติใช้โปรแกรม Google Earth สร้างภาพกราฟิกสามมิติ
      ชูใจใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์

15. ในโรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้บริหารจัดการระบบเครือข่ายในโรงเรียน ระบบปฏิบัติการในข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการที่ควรยำมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว
      Windows Server
      Windows 2000
      Windows Vista
      Windows 2010

16. ลิขสิทธิ์โปรแกรมประเภทรหัสเปิด (OpenSource) อนุญาตให้ผู้ใช้ทำอะไรได้บ้าง 1. นำโปรแกรมมาใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ 2. ทดลองใช้โปรแกรมก่อน ถ้าพอใจจึงจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 3. แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเองได้
      ข้อ 1. กับข้อ 3.
      ข้อ 2. กับ ข้อ 3.
      ข้อ 2. อย่างเดียว
      ข้อ 1. อย่างเดียว

17. ดวงกมลทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบปฏิบัติการแมคอินทอชนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ดวงกมลน่าจะประกอบอาชีพใดที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการดังกล่าว
      นักบัญชี
      ผู้สื่อข่าว
      นักตัดต่อภาพยนตร์
      ผู้ประกอบการธุรกิจขายปลีก

18. หากนายสุรินทร์ต้องการใช้งานระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการทำงานแบบการใช้งานได้หลายงานในเวลาเดียวกัน ควรจะเลือกใช้ระบบปฏิบัติการใด
      ระบบปฏิบัติการปาล์ม
      ระบบปฏิบัติการพ็อกเก็ตพีซี
      ระบบปฏิบัติการโอเอสทู
      ระบบปฏิบัติการโซลาริส

19. ครูอาทิตย์ต้องการตัดต่อวิดีโอและเสียง (Video and Audio Editing) เพื่อใช้ในการทำสื่อแนะนำโรงเรียน ดังนั้นครูอาทิตย์ควรเลือกใช้โปรแกรมใดจึงจะเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด
      CorelDRAW
      Quark Xpress
      Adobe Premiere
      Macromedia Authorware

20. บุคคลใดต่อไปนี้มีวิธีการพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับงาน ดีที่สุด
      นารีพิจารณาความเหมาะสมของลักษณะงานกับซอฟต์แวร์ที่เลือก
      พจมานพิจารณาความสามารถของโปรแกรม
      ศศิธรพิจารณาบริการหลังการขาย
      พรพิมลพิจารณาจากราคาที่ต่ำที่สุด

21. บุคคลในข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะการใช้งานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      ชาย ฟังเพลงที่บันทึกในแผ่น CD
      จิ๋ว ใช้โปรแกรม Nero ทำสำเนาแผ่น CD
      ดาว ส่งรายงานให้อาจารย์ผ่านทาง Gmail
      เอก โหลดไฟล์ภาพจากกล้องเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

22. การกระทำใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      รัชนีสร้างเว็บไซต์เพื่อประมูลสินค้า
      บูรพาทำการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านโปรแกรม
      วรากรค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสืบค้น
      ทักษินซื้อขายสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

23. ชมพู่นั่งชมรายการโทรทัศน์ทุกเช้าก่อนไปทำงาน จากข้อความดังกล่าว เป็นการสื่อสารแบบใด
      แบบขนาน
      แบบสื่อสารทางเดียว
      แบบสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
      แบบสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

24. สมชายต้องการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ที่บ้านของตัวเอง สมชายจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบใด
      Wi-Fi, IP
      Wi-Fi, Bluetooth
      3G, ADSL
      3G, Ethernet

25. ผู้ใดถือได้ว่าเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต
      อ๊อด นำภาพลามกอนาจารมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
      ดำ นำเรื่องส่วนตัวของเพื่อนไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
      น้อง ใช้คำหยาบคายในการแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ต
      เต๋า นำข้อคิดของผู้อื่นมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยระบุชื่อเจ้าของข้อคิด

26. “บริษัทตั้งซื่อตรงต้องการติดตั้งเครือข่ายเพื่อใช้รับความคิดเห็นจากลูกค้าทั่วโลก” บริษัทตั้งซื่อตรงควรใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดใด
      เครือข่ายแบบท้องถิ่น
      เครือข่ายแบบส่วนบุคคล
      เครือข่ายแบบระยะทางไกล
      เครือข่ายแบบเชื่อมโยงภายในเมืองเดียวกัน

27. . เพราะเหตุใด บลูทูธ (bluetooth) จึงเป็นเทคโนโลยีสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน
      สามารถใช้ในการส่งถ่ายโอนข้อมูลสำหรับอุปกรณ์พกพาได้สะดวก
      สามารถส่งในแนวเส้นตรง และเหมาะสำหรับการส่งข้อมูลในระยะไม่ไกล
      เหมาะสำหรับการติดต่อสื่อสารในระยะไม่เกิน 33 ฟุต สามารถส่งสัญญาณผ่านสิ่งกีดขวางได้
      เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณเป็นทอดๆ และใช้ประโยชน์ด้านโทรคมนาคมและการทำอาหาร

28. บุคคลใดต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
      บุ๋มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คพิมพ์รายงาน
      แก้วส่งไฟล์งานไปให้เพื่อนผ่านทาง E-Mail
      พลอยใช้โปรแกรม Line สนทนากับเพื่อนผ่านโทรศัพท์มือถือ
      หน่อยโหลดภาพจากกล้องถ่ายรูปเข้าไปจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์

29. ข้อใดอธิบายลักษณะของเสียง (voice) ได้อย่างชัดเจน
      ข้อมูลมีรูปร่างที่แน่นอน นับจำนวนได้
      ข้อมูลไม่มีรูปร่างที่แน่นอน และไม่ชัดเจน
      ข้อมูลไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนได้ ส่งผ่านระบบสื่อสารด้วยความเร็วต่ำ
      ข้อมูลไม่สามารถวัดขนาดที่แน่นอนได้ ส่งผ่านระบบสื่อสารด้วยความเร็วปานกลาง

30. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านการสื่อสาร
      การตั้งระบบเครือข่ายในองค์กรเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้
      การสำรองข้อมูลขององค์กรไว้ที่ส่วนกลาง
      การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
      การรับจองที่นั่งในโรงภาพยนตร์

      

ผลคะแนน =